.

Άρθρο 78
Παραχώρηση κατάχρηση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου

Στο άρθρο 16 του Ν. 4146/2013 (Α'90), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ЗА, η οποία έχει ως εξής:

«ЗА. α) Παραχωρείται κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», χωρίς αντάλλαγμα, για σαράντα (40) έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, έκταση εμβαδού 487.393 τ.μ., μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί τμήμα δημόσιας έκτασης ευρισκόμενη στη θέση του Φαληρικού Όρμου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1 εδάφιο ιγ' του Ν. 3342/2005 και εμφαίνεται στο συνημμένο από 7.3.2005 διάγραμμα (ΑΊ 31). Συγκεκριμένα, παραχωρούνται η Ζώνη ΑΙ του ως άνω διαγράμματος, επιφανείας 240.300 τ.μ., που αφορά στη Ζώνη Ι του προεδρικού διατάγματος της 26ης. 11.2013 «Έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΑΑΠ/443/6.12.2013), οι Ζώνες Α2 και Β1 του ως άνω διαγράμματος, επιφανείας, αντίστοιχα, 129.600 τ.μ. και 93.300 τ.μ., μετά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων τους, συνολικού εμβαδού 12.973,83 τ.μ., που αφορούν στη Ζώνη II του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και τμήματα των Ζωνών Β2 και Π, του ως άνω διαγράμματος, οριζόμενα ως Ζώνη Illa (επιφανείας 24.193 τ.μ.) στο σχετικό πρωτότυπο από 16.6.2016 διάγραμμα (σχέδιο Ια) σε κλίμακα 1:5000, νόμιμα θεωρημένο, για την προσθήκη της ζώνης Illa (Παράρτημα ľ του παρόντος άρθρου).

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης, και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού δύναται να ανακληθεί η παραχώρηση για παράβαση των σχετικών όρων.»