.

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α119)

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010, προστίθεται νέα παράγραφος 5α, ως εξής:

«5α. Σε περίπτωση παράλληλης κένωσης θέσεων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η προβλεπόμενη στην παράγραφο 17 απαρτία, η πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4 και 5, ως εξής: α) στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετείται μέλος του Γενικού Συμβουλίου του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2, β) στη θέση του άλλου μέλους του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 τοποθετείται ανώτατο στέλεχος του Ταμείου και γ) στη θέση του μέλους του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 τοποθετείται πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στις ως άνω υπό στοιχεία α' και β' θέσεις τοποθετούνται τα πρόσωπα που προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών το Γενικό Συμβούλιο. Και για τις τρεις τοποθετήσεις παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group και η απλή γνώμη της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή συμφωνία τους. Οι κατά τα ανωτέρω τοποθετήσεις διαρκούν μέχρι το διορισμό των νέων μελών σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 ή την ανάληψη των καθηκόντων τους, εφόσον αυτή έπεται χρονικά του διορισμού τους για σπουδαίο λόγο και γίνεται εντός ευλόγου χρόνου. Κατά το διάστημα αυτό, το ως άνω μέλος του Γενικού Συμβουλίου συμμετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που τοποθετούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο λαμβάνουν κατ' επιλογήν τους είτε τις αντίστοιχες αποδοχές των θέσεων που καταλαμβάνουν, οι οποίες προτείνονται από την Επιτροπή Επιλογής εντός του εκάστοτε υφιστάμενου εύρους αμοιβών της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α, στην ίδια ως άνω προθεσμία, άλλως λαμβάνουν τις αμοιβές των προκατόχων τους είτε τις αποδοχές των κανονικών τους θέσεων στο Ταμείο.»