.

Άρθρο 88

Στο Ν. 4361/2016 στο τέλος της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α' του άρθρου 32, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της ΝΒΕΕ Α.Ε. έως την 27η Ιουλίου 2016, αίρονται αυτοδικαίως.»