.

Άρθρο 3
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης), για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν και η οποία απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Η Διαφορική Προσαύξηση εκφράζεται σε χρηματική αξία ανά μονάδα μέτρησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ενώ η εκκαθάριση, η τιμολόγηση και οι συναλλαγές που την διέπουν διακανονίζονται σε μηνιαία βάση.

3. Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) ως η διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της συγκεκριμένης τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η μέθοδος υπολογισμού της οποίας ορίζεται στο άρθρο 6, από την Τιμή Αναφοράς που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 9 και η οποία ορίζεται ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή ανά σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αν αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7.

4. Η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών που αφορούν στη Διαφορική Προσαύξηση για το Μήνα Αναφοράς, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2.

Η διαδικασία αυτή διέπει τη χορήγηση της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης του άρθρου 9.

5. Η Λειτουργική Ενίσχυση: α. των αιολικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 3MW, ή

β. των λοιπών σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 500kW, ή

γ. των καινοτόμων έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής, η οποία ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς και οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10. Η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, ή ανά έργο αν αυτή η τιμή προκύπτει από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 και με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των παραγράφων 17 και 18. Στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ., δεν εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 5.

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου κατόχου, εντάσσεται σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κατηγορία σταθμών της περίπτωσης γ΄ της παρούσας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραπάνω όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής, των περιπτώσεων α΄ και β΄, μπορεί να μειώνονται, με παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση των κατηγοριών ή τεχνολογιών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καθώς και να εισάγονται ειδικά όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του άρθρου 8. Στην περίπτωση αυτή τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

(Με την παρ. 2 του άρθρου 26 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4414/16, ΦΕΚ-149 Α/9-8-16), ορίζεται ότι : “2. Οι συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίες έχουν υπογραφεί από την 1.1.2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αντικαθίστανται από την έναρξη ισχύος τους αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, από τις συμβάσεις ενίσχυσης σταθερής τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ) ή τις συμβάσεις ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π), όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με τα όρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, βάσει των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου και διέπονται από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος”).

6. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην των ηλιοθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης, για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη.

7. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι λαμβάνουν Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται κατά το ποσό που υπολογίζεται με βάση ένα Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.). Ο Σ.Α.Κ. εφαρμόζεται, κάθε φορά, επί του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει καταβληθεί στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η ετήσια επιστροφή του κεφαλαίου στη βάση της οποίας απομειώνονται τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης υπολογίζεται από τον τύπο:

ΕΑΛΕ= ΣΑΚ x ΕΕ όπου:

ΕΑΛΕ: Η Ετήσια Απομείωση Λειτουργικής Ενίσχυσης (€) ΣΑΚ: Ο Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου (%) ΕΕ: Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης (€).

Η διαδικασία απομείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 2. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

8. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνει Επενδυτική Ενίσχυση έχει την υποχρέωση δήλωσης στον αρμόδιο Λειτουργό της αγοράς, του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί πριν από τη θέση σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) του σταθμού. Σε περίπτωση που ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρούσας βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να υποβληθεί πριν την επόμενη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης. Η μη δήλωση της Επενδυτικής Ενίσχυσης της παρούσας, ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η μη επικαιροποίηση τυχόν τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την επιβολή, κατά τη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης, απομεί-ωσης εσόδων στη βάση της μεθόδου της παραγράφου 7, τρείς φορές μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας για το χρονικό διάστημα που το τμήμα αυτής της Επενδυτικής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν δηλώθηκε με ακρίβεια.

9. Η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης πραγματοποιείται με αναγωγή της Ετήσιας Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης σε μηνιαία βάση, στον αντίστοιχο κύκλο εκκαθάρισης των σχετικών συμβάσεων Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., όπου αυτό προβλέπεται, και περιγράφεται στη σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης. Ο Σ.Α.Κ. υπολογίζεται για κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 7 και για κάθε Επενδυτική Ενίσχυση που έχει καταβληθεί στον κάτοχο του εν λόγω σταθμού, από τη σχέση:

ΣΑΚ = Εαναγ Χ (1 + Εαναγ)t / (1 + Eαναγ)t - 1

όπου:

εαναγ: Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται με το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Τ.Α. της κάθε κατηγορίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

t: η εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγμή καταβολής της εκάστοτε Επενδυτικής Ενίσχυσης.

10. Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης των παραγράφων 7, 8 και 9, είναι αυτή που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης. Το Επιτόκιο Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 καθορίζεται ως εξής:

α) σε 9% για κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, με αύξοντα αριθμό 1-10, 12-14, 28,

β) σε 10% για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, με αύξοντα αριθμό 11, 15-27,

Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατά το άρθρο 4, παρ. 5 μπορεί να τροποποιείται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής κάθε κατηγορίας σταθμού ή να καθορίζεται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, εφόσον πρόκειται για νέα κατηγορία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσεται στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία καθορισμού του Επιτοκίου Αναγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

11. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και αποζημιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) όπως ισχύει, εφόσον οι σταθμοί τους έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και:

α) την 30ή Ιουνίου του 2018, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή,

β) την 31η Δεκεμβρίου του 2017, αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

12. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και εφόσον οι σταθμοί τους δεν τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και:

α) την 30ή Ιουνίου του 2018, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή,

β) την 31η Δεκεμβρίου του 2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος. Οι κάτοχοι των σταθμών αυτών εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

13. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 11 και με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5MW, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άπαξ από το Λειτουργό της Αγοράς τη λύση της Σύμβασης Πώλησης και τη μετάπτωση των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π.. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Για τους εν λόγω σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

του προηγούμενου εδαφίου η Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται με την τιμή αποζημίωσης που λαμβάνουν στο πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5.

14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία μετάπτωσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των παραγράφων 12 και 13, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το όριο εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ.13.

15. Το ύψος της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης:

α. Της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση που είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23, ενώ στην περίπτωση που είναι χρεωστικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιστρέφεται στον προαναφερθέντα Υπολογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23.

β. Της Σ.Ε.Σ.Τ., καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων και τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/ 2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23.

16. Για τους σταθμούς αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 αφορούν στο 20% της εγκατεστημένης ισχύος τους και η Λειτουργική Ενίσχυση χορηγείται στους κατόχους των σταθμών αυτών, στη βάση της αντίστοιχης Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 4, για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση. Για τους κατόχους σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται για αυτούς στο περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων. Για τους κατόχους αυτούς που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., η συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 5, γίνεται με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους.

β. Αν ανήκουν σε κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής στις εν λόγω διαδικασίες και η Τ.Α. που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση σε αυτούς της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ταυτίζεται με τη μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της κατηγορίας σταθμών που ανήκουν.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης για το πλεόνασμα της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα των σταθμών της παρούσας.

17. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (κοινή απόφαση της 4.6.2009 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Β΄ 1079/2009), αποζημιώνονται και συνάπτουν τη σχετική Σύμβαση Συμψηφισμού, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και προβλέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

18. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με Τ.Α. που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 ενώ οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 500kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους επιλεγούν στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

19. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζημιώνονται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής των σταθμών τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών της παρούσας.

(Με την παρ. 1 του άρθρου 26 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4414/16, ΦΕΚ-149 Α/9-8-16), ορίζεται ότι : “1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 3 και της παρ. 10 του άρθρου 8 και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους αυτές, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για την ενέργεια που εγχέουν οι σταθμοί τους μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης, και η ενέργεια αυτή μετράται, εκκαθαρίζεται και διακανονίζεται σωρευτικά μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων”).

20. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 468/2006 (Α΄ 129), και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος

τους, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την πρόσθετη ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι σταθμοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

21. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που σχετίζεται με την πρόσθετη ισχύ παραγωγής, λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση:

α) της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 όπως η Τ.Α. ισχύει κατά τη στιγμή που η πρόσθετη ισχύς παραγωγής τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), ή

β) της μεσοσταθμικής Τ.Α. η οποία προέκυψε κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της εν λόγω κατηγορίας σταθμών, στην περίπτωση που η αντίστοιχη κατηγορία σταθμών ενισχύεται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει:

αα) Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ίδιου τύπου και για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.

ββ) Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.

22. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, έχουν τη δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των σταθμών αυτών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, καθώς και το πλαίσιο συμμετοχής τους ή όχι σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.