.

Άρθρο 6
Μεθοδολογία Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογίας Α.Π.Ε. υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε. που προκύπτει στη βάση της Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί Μηχανισμοί της Χονδρεμπορικής Αγοράς (Μ.Χ.Α.) για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. Για τους σταθμούς Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η Ε.Τ.Α. υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία μέση τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί Μ.Χ.Α. για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού.

Ειδικά κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι και τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/ 2015 (Α΄ 94), η Ε.Τ.Α. ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορεί να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και το ωριαίο Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι Μ.Χ.Α. που λαμβάνονται υπόψη, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού που προκύπτει κατά τη μηνιαία εκκαθάριση των Σ.Ε.Δ.Π. στη βάση της Τ.Α., της Ε.Τ.Α., της Διαφορικής Προσαύξησης, της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, και οι διαδικασίες καταβολής της Διαφορικής Προσαύξησης και της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά. Ο υπολογισμός της Ε.Τ.Α. διενεργείται μηνιαίως από τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία εκδίδει και τα αντίστοιχα μηνιαία ενημερωτικά δελτία.

3. Η τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2, για τους κατόχους σταθμών που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., δεν επηρεάζει τα συνολικά έσοδα ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς η Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π. από την έναρξη ισχύος της εξακολουθεί να ισχύει.