.

Άρθρο 4
Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. α. Η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής

Τιμής αποζημίωσης, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθορίζεται ανά κατηγορία και ανά τεχνολογία σταθμών στον Πίνακα 1, όπως αυτός συμπληρώνεται με τον Πίνακα 2 της περίπτωσης δ').

β. Πίνακας 1: Τιμές Αναφοράς ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

α/α Κατηγορία σταθμών Τ.Α. (€/MWh)
1 Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 98
2 Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 98
3 Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MWe 100
4 Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3MWe έως και 15 MWe 97
5 Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 184
6

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης από σταθμούς με εγκατεστημένη.ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

193
7 Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 1MW έως και ≤5MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 162
8 Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ>5 MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 140

9

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ≤2Μνν

129

10

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ Λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2 MW 106
11 Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MW

225

12 Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >3 Μ W

204

13

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης

257

14

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο

278

15

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ ≤5ΜWe

139

16

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe

108

17

Λοιπές Α.Π.Ε.( συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν)

90

18

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤1 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης -απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

88 + ΠΤ

19

Σ.Η.Θ.Υ,Α. με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος ≤1MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

92 + ΠΤ

20

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >1 MW και ≤5 ΜW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης -. απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009)

80+ΠΤ

21

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και ≤ 5 Μwλοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-НЛ/Г/Ф1/О1К.15641/14.07.2009

84+ΠΤ

22

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤10 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

74 + ΠΤ

23

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤10 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

78 + ΠΤ

24

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

68+ΠΤ

25

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-HΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

72 + ΠΤ

26

Σ.Η.Θ.Υ,Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 15641/14.07.2009

61 + ΠΤ

27

Σ.Η.Θ.Υ,Α. με χρήση φυσικού Αερίου > 35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

65 + ΠΤ

28

Λοιπές Σ.Η.Θ.Υ,Α.

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι Τιμές Αναφοράς διαμορφώνονται με βάση μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει ένα σταθερό τμήμα ανά κατηγορία έργου Σ.Η.Θ.Υ.Α. και την Προσαρμογή Τιμής (Π.Τ.)/ Π οποία προκύπτει με βάση τους πρότυπους βαθμούς απόδοσης της εγκατάστασης και την τρέχουσα τιμή αγοράς φυσικού αερίου.
Η προσαρμογή της τιμής φυσικού αερίου (Π.Τ.) καλύπτει τις μεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου ώστε να μην μεταβάλλεται η οικονομική απόδοση των εγκαταστάσεων και υπολογίζεται από τη σχέση:
ΠΤ = (ΜΤΦΑt – 26) Χ (1-(n-ne)/nhr ) / ne

οπού:
η: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (B' 889/2012)
η: ο θερμικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (B' 889/2012)
η = ηe + ηth: Ο ολικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής
η: η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (B' 889), όπου οι βαθμοί απόδοσης είναι σε Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη (Α.Θ.Δ.) όπως αναφέρονται στον Πίνακα 2 της περίπτωσης δ της παρ. 1.
ΜΤΦΑt: η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου σε €/MWh (ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη), Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (Α.Θ.Δ.), η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τυχόν φόρους και τέλη που σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία εφαρμόζονται, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (για τις ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος C02 που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
ΜΤΦΑμ: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh Α.Θ.Δ. στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συμπαραγωγή, εξαιρούμενων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
ΜΤΦΑη: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh Α.Θ.Δ. στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.
Αρμόδια για τον υπολογισμό των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη και την κοινοποίηση τους ανά μήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.).

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα.

Το μέσο κόστος С02, το οποίο λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της Π.Τ. υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:

Μέσο Κόστος C02 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιμή Δικαιωμάτων C02 (€/tn)*ηe Όπου:
Μέση Τιμή Δικαιωμάτων C02: Η ανά μήνα μέση τιμή των δικαιωμάτων C02 σε €/tn όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιμή αυτή υπολογίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υ.Π.Ε.Ν. και κοινοποιείται ανά μήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.

(Με την παρ. 3 του άρθρου 26 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4414/16, ΦΕΚ-149 Α/9-8-16), ορίζεται ότι : “3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης καθορισμού της διαδικασίας και της μεθοδολογίας υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, και σύμφωνα με περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (A΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 26 του παρόντος καθώς και σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (A΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 26 του παρόντος, εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία”).

δ. Πίνακας 2

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος ≤1 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=72%,

ηe= 33%,

ηhr=81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=67%, ηe=33%,

ηhr = 81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 5 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης -απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ. Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=72%,

ηe=35%,

ηhr=81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 5 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=67%,

ηe=35%,

ηhr=81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και ≤10 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος, συμπύκνωσης -απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α Δ5-НΛ/Г/Ф1/оік.15641/14.07.2009 η=72%,

ηe=35%,

ηhr=81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και ≤ 10 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=67%,

ηe=35%,

ηhr=81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και ≤ 35MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης -απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=72%,

ηe=35%,

ηhr=81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και ≤ 35MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=67%,

ηe=35%,

ηhr=81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >35MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=72%,

ηe=35%,

ηhr=81%

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 η=67%,

ηe=35%,

ηhr=81%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε. Αν σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β', η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής του ως άνω Πίνακα 1 (τιμή εξαιρουμένου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 15%. Αν σε σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β', τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρούμενου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επιπλέον της τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α. εάν συντρέχουν οι λόγοι προσαύξησης του σταθερού τμήματος της τιμής του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση.

στ. Σε εφαρμογή των οριζομένων σχετικά με τον υπολογισμό του ΜΤΦΑt κάθε κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., υποβάλλει στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. του άρθρου 3 της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (B'3108). Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α. εάν ο παραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι πελάτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή όχι, καθώς και σε ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/ ΦΙ/οικ.15641/14.7.2009 εντάσσεται ο σταθμός αυτός.

ζ. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κατηγοριών 13 και 14 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' τηςπαρ.1, η οποία προέρχεται από τη χρήση βιορευστών, αποζημιώνεται βάσει της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών που αξιοποιούν βιορευστά του πίνακα αυτού.

2. Οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1 δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι κάτοχοι των οποίων συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ. στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7.Για τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, η Τ.Α. στη βάση της οποίας υπολογίζεται η Λειτουργική Ενίσχυση είναι αυτή που έχει προκύψει στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Οι Τ.Α. για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1 η Ιανουαρίου 2016, υπολογίζονται με βάση την τελευταία γραμμή του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Ατου ν. 3734/2009 (A'8), όπως ισχύει, που αφορά σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία κάθε έτος από το έτος 2015 και μετά, με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

4. Για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χρησιμοποιείται η Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (κανονικής ή δοκιμαστικής) του σταθμού.

5. Οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1, μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι Τ.Α. που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Με την απόφαση της παρ. 5 μπορεί να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1, καθώς και να τροποποιούνται οι μαθηματικοί τύποι καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α..

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1, μπορούν να προστεθούν νέες κατηγορίες σταθμών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου.

8. Οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών μπορεί να μην περιλαμβάνονται ως κατηγορία σταθμών στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1.

9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και οι οποίες συνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, με εξαίρεση τα τυχόν πρόσθετα έργα της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3468/ 2006 (Α'129), όπως ισχύει, τιμολογείται με βάση την Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών Α.Π.Ε. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1, προσαυξημένη κατά ποσοστό που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25% της Τ.Α. αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) που εξοικονομείται για το συγκεκριμένο νησί ή νησιά, καθορίζεται το παραπάνω ποσοστό προσαύξησης. Η νέα Τιμή Αναφοράς που προκύπτει με το ως άνω ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης, ως προς το σύνολο του έργου, μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε: α) για τον καθορισμό της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, ή β) της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών Α.Π.Ε..

10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να υπολογιστεί επιπλέον ποσοστό αποζημίωσης στη βάση της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 που προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις, για αιολικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται σε βραχονησίδες ή για θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις και οι οποίες διασυνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης, απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής. Το ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25% της Τ.Α. του Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου που προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις. Η νέα Τιμή Αναφοράς που προκύπτει με το ως άνω ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης ως προς το σύνολο του έργου μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε:
α) για τον καθορισμό της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις ή
β) της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων.