.

Άρθρο 5
Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., υποβάλλουν ακολούθως, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και των εν ισχύι Εγχειριδίων τους, καθώς και των οικείων Κωδίκων και Εγχειριδίων που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Kεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

2. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) με τους οποίους συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης και τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στοn Διαχειριστή του Συστήματος μέσω Δήλωσης Εκπροσώπησης. Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης μεταβιβάζονται στους Φο.Σ.Ε. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σχετικά με τη Συμμετοχή, την Εκκαθάριση, την Τιμολόγηση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών τους, τα οποία καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, καθώς και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος έχει συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης, η Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος λύονται αυτοδίκαια με την ταυτόχρονη θέση σε ισχύ των νέων Συμβάσεων υπό το Φο.Σ.Ε. και ταυτόχρονα διαγράφεται ο κάτοχος του σταθμού από το Μητρώο Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.

3. Οι Φο.Σ.Ε. εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Η διαδικασία εγγραφής των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και τα εν ισχύι Εγχειρίδια τους, καθώς και στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. προκειμένου να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης, υποχρεούνται να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή να έχουν συνάψει Σύμβαση Εκπροσώπησης με Φο.Σ.Ε. και να έχουν υποβάλει τη σχετική Δήλωση Εκπροσώπησης στον Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του και οι χρεώσεις που επιβάλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την παροχή των υπηρεσιών του στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., σε περίπτωση που αυτοί αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες αυτές από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Η χρέωση που επιβάλλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, προκύπτει στη βάση των ονομαστικών εσόδων από την ισοδύναμη συμμετοχή του εν λόγω σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εν λόγω χρέωση κλιμακώνεται και αυξάνεται με την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την εκπροσώπηση των σταθμών της παρ. 19 του άρθρου 3.

6. Κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Kεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του παρόντος άρθρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 5, υπόκεινται σε διακριτές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ώστε μεταξύ των άλλων να εκτελείται η διαδικασία του Αντιλογισμού της Απόκλισης των Εσόδων στη βάση της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον κύκλο μηνιαίας εκκαθάρισης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό Εγχειρίδιο.

7. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν

Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη, όσων ορίζονται με την απόφαση της παρ. 5, αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Κεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και κατά τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται από τους οικείους Κώδικες. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει με την ανάπτυξη και λειτουργία Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούς ρευστότητας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων εξισορρόπησης, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την εξαίρεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., υπόκεινται μεταβατικά στην ανάληψη υποχρεώσεων βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης της δηλούμενης ποσότητας έγχυσης στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, διαδικασία η οποία εφεξής ονομάζεται Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μηχανισμού του προηγούμενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.

Το πλαίσιο εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, με την επιφύλαξη των αποφάσεων των παραγράφων 12 και 13, καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό εγχειρίδιό του.

9. Η λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της προηγούμενης παραγράφου αξιολογείται ετησίως από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία εισηγείται προς τη Ρ.Α.Ε., με την επιφύλαξη των αποφάσεων των παραγράφων 12 και 13, πιθανές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό Εγχειρίδιό του, αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας, την υποχρέωση συμμετοχής, τις αναλογούσες χρεώσεις και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον εν λόγω Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

10. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και οι οποίοι συμμετείχαν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό κατά Περιόδους Κατανομής στις οποίες η Οριακή Τιμή Συστήματος του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού έλαβε μηδενικές τιμές για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες κατανομής, δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση για την παραγόμενη ηλεκτρική τους ενέργεια κατά τις ώρες αυτές. Η εφαρμογή της μη απόδοσης Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτή καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6.

11. Στους κατόχους σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., εξαιρουμένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α της παρ. 13 του άρθρου 3, καθώς και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται μέσω Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., παρέχεται μεταβατικά προσαύξηση επί των Τιμών Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καλούμενη εφεξής Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά. Η τιμή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά καθορίζεται στα 3€/MWh για τους αιολικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και 10ΜW και στα 2€/MWh για τους λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Η χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή και στο Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπεί, αν αυτό προβλέπεται, λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, καταβάλλεται στους κατόχους σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. Η διαδικασία χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, καθώς και τα σχετικά με την καταβολή της, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6.

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται για πρώτη φορά εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια, οι περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, σχετικά με τη χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ή και στο Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπεί, συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.

13. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της Επιτροπής του άρθρου 12, μπορεί να μειώνεται η τιμή ή και να καταργείται η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, να τροποποιούνται τα κριτήρια χορήγησής της συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο πλαίσιο του Μηχανισμού της παρ. 8, καθώς και να καθορίζονται οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α , των οποίων οι κάτοχοι δικαιούνται την προσαύξηση αυτή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διαχείριση των εσόδων του Μηχανισμού της παρ. 8.

14. Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.