.

Άρθρο 7
Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι τεχνολογίες ή και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της παρ. 1, ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή μη, η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος που προβλέπεται για συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Ρ.Α.Ε. για τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:

α) τους στόχους ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

β) τους τεχνικούς περιορισμούς του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

γ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

δ) την ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων υλών από τη στήριξη της βιομάζας,

ε) τη συνεισφορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη διαμόρφωση των Τιμών Αναφοράς και την επίπτωση στο συνολικό κόστος της Λειτουργικής Ενίσχυσης του καθεστώτος στήριξης του παρόντος αναφορικά με την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Η γνώμη της Ρ.Α.Ε. υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι τις 30.11.2016.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, κατά το τρέχον έτος ή και τα επόμενα ημερολογιακά έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο ελάχιστος αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, καθώς και η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

4. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3, η οποία διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε ανά σταθμό από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδε-δεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε..

6. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί η καταβολή τέλους συμμετοχής, υπέρ της Ρ.Α.Ε., το οποίο καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3. Η Ρ.Α.Ε. με απόφασή της μπορεί να διαθέτει ποσοστό του τέλους αυτού στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) .

7. Η Ρ.Α.Ε., με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος περιλαμβάνει και τη μεσοσταθμική Τ.Α. ανά κατηγορία σταθμών.

8. Ειδικά για το έτος 2016, εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση της Ρ.Α.Ε. για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 5, η οποία διενεργείται εντός του έτους 2016. Ειδικά για την εν λόγω διαδικασία το τέλος συμμετοχής της παρ. 6 καθορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε συμμετέχοντα σε αυτή.

9. Για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40MW,

β) Η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄129). Ο ακριβής επιμερισμός της προς προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικά δημοπρατούμενης ισχύος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανομής αδιάθετης ισχύος προς κατακύρωση μεταξύ των δύο κατηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8.

γ) Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94€/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104€/ MWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

δ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10MW.

ε) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επιλεγούν μέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση πρέπει να λάβει χώρα εντός:

αα. 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ ≤1MWp,

ββ. 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ >1MWp.

Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον μετά την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας ανασταλεί με δικαστική απόφαση η ισχύς οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες παρατείνονται για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή.

Με την απόφαση της παρ. 8, καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εφόσον δεν τηρηθούν οι ως άνω αναφερόμενοι χρόνοι ως προς την ενεργοποίηση της σύνδεσης.

10. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών είναι η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία.

11. Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύει η εκδοθείσα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της παρατείνεται: α) για όλες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και β) για εκείνες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τελικά θα επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 13.

12. Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), για τις οποίες δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές καθώς και για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν μεν στις ως άνω διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) επειδή οι κάτοχοι τους είχαν ήδη συνάψει συμβάσεις σύνδεσης προ της έναρξης εφαρμογής τους, οι οποίες όμως συμβάσεις λύθηκαν αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της χρονικής διάρκειας ισχύος της προσφοράς σύνδεσης κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), χωρίς ενδιαμέσως να έχουν υλοποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι κάτοχοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα εκ νέου χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, εφόσον προσκομίσουν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμος ο αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος.

β) Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των λοιπών αιτημάτων, και με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής, ή και παράλληλα εφόσον δεν υφίσταται παραβίαση της προτεραιότητας έναντι του αυτού ηλεκτρικού χώρου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκ νέου χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης λόγω της μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον αιτούντα.

γ) Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της παρούσας παραγράφου μπορεί, εφόσον το επιλέξουν να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για μειωμένη, ως προς το αρχικό αίτημά τους, εγκατεστημένη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, δεν απαιτείται να έχει τροποποιηθεί στη βάση της νέας ισχύος προ της υποβολής του αιτήματος για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, αλλά εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και με τους όρους που προβλέπονται, για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, στην απόφαση της παρ. 8. Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που υποχρεούται σε άδεια παραγωγής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της ως άνω διάταξης για μείωση ισχύος τέτοια ώστε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μειωμένη πλέον ισχύ, να εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

13. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή την εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που προβλέπεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και δεν επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Ειδικά για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της παρ. 12, η εκ νέου χορηγηθείσα οριστική προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται. Οι εν λόγω φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέο αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την 1η.2.2017.

β) Αν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή η Άδεια Εγκατάστασης παρατείνεται μέχρι τη λήξη των προθεσμιών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 9, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών θα υποβάλουν στον αρμόδιο διαχειριστή πλήρη φάκελο για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, αλλιώς η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70),

γ) Αν δεν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 12, η εκ νέου χορηγηθείσα Οριστικής Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει σε περίπτωση μη συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).

Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ και τελικά επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η ισχύς της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή της Άδειας Εγκατάστασης αν κάποια από αυτές λήγει εντός των προθεσμιών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 9, παρατείνεται μέχρι τη λήξη των προθεσμιών αυτών.

14. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) και τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (Α΄ 204), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Στο ειδικό πλαίσιο, μπορεί να καθορίζονται η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου στις διαδικασίες αυτές ως ξεχωριστή κατηγορία, ειδικά κριτήρια συμμετοχής και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες αυτές, το μέγεθος της δημοπρατούμενης ισχύος αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις αυτές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300MW μέχρι το 2020, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τη συμμετοχή των ανωτέρω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13.