.

Άρθρο 10
Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, καθώς και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 8, στα Μ.Δ.Ν., η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., ή η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., όπου αυτό προβλέπεται, συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Σ.Τ.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 8.

2. Η Σ.Ε.Σ.Τ. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Σ.Τ. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση, κατά περίπτωση, της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.