.

Άρθρο 11
Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ.Δ.Ν. και για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., συνάπτει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μ.Δ.Ν. της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 και την παρ. 5 του άρθρου 3.

2. Η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.