.

Άρθρο 12
Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αποστολή της οποίας είναι η παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» αποτελείται από:

α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε., γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Κ.Α.Π.Ε., ζ) μέχρι τρείς (3) ειδικούς εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του και ανατίθενται τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δε λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η θητεία των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κανόνες λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υποβάλλει, ανά εξάμηνο, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήσεις με προτάσεις για τα ακόλουθα:

α) τροποποιήσεις στη μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. και στο ονομαστικό επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται ανά κατηγορία έργου για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης,

β) τροποποιήσεις των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή και καθορισμού των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών υποβολής προσφορών στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

γ) αλλαγές στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 4,

δ) τροποποιήσεις των μαθηματικών τύπων καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

ε) τροποποιήσεις στα όρια εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής της παρ. 5 του άρθρου 3,

στ) αναπροσαρμογές της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά της παρ. 12 του άρθρου 5,

ζ) προβλέψεις για το ύψος Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα επόμενα έτη.