.

Άρθρο 16
Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και λοιπά θέματα Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης

1. Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ του άρθρου 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), δε λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 31η Μαρτίου 2016 ή από το χρόνο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον είναι μεταγενέστερος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η διάταξη αφορά άδειες εγκατάστασης ή αντίστοιχα οριστικές προσφορές σύνδεσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

2. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από Α.Π.Ε. που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Απόφασης Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 155/2012 (Β΄908) και 452/2015 (Β΄2859), και ισχύει, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για εκ νέου χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για τους σταθμούς αυτούς ο χρονικός περιορισμός της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4342/2015 (Α΄143)