.

Άρθρο 17
Παράταση ισχύος αδειών παραγωγής

Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., των οποίων η διάρκεια ισχύος της Άδειας Παραγωγής λήγει μέχρι και την 31.12.2018, και οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία αυτή διαθέτουν σε ισχύ την Άδεια Εγκατάστασης, αλλά δε διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας, η διάρκεια ισχύος της ως άνω Άδειας Παραγωγής παρατείνεται μέχρι την 31.12.2018.