.

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις για Υδατορέματα

Στο άρθρο 9 του ν. 4258/2014 (Α'94), προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Έως την έκδοση του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, ειδικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε.) στις εκτός σχεδίου περιοχές η απόσταση των εγκαταστάσεων αυτών από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας ορίζεται στα δέκα (10) μέτρα. Οι προαναφερόμενες ειδικές αποστάσεις για τα Μ.ΥΗ.Ε. κατισχύουν των απαγορεύσεων και περιορισμών χρήσεων γης και δόμησης, όπως και των γενικών αποστάσεων δόμησης των κτισμάτων από υδατορέματα, που έχουν έως σήμερα καθορισθεί από Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ή άλλα σχέδια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ/ ΣΧΟΟΑΠ) στο πλαίσιο των επιμέρους ζωνών προστασίας και διαχείρισης (σύστημα ζώνωσης) των σχεδίων αυτών.»