.

Άρθρο 22
Τροποποιήσεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

1. Το εδάφιο θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/ 2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«(θ) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συμβάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εξαιρουμένων των Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες Κτιρίων (12323/ΓΓ175/09, Β΄ 1079 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), που συνάπτουν Συμβάσεις Συμψηφισμού με Προμηθευτές, για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).»

2. Το εδάφιο η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«(η) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν. και στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συμβάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται με το δίκτυο διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων νόμου για τους Υβριδικούς Σταθμούς στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.»