.

Άρθρο 23
Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεμένων Νησιών

1. Το άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 διακρίνεται σε:

(α) «Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου» και

(β) «Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών».

Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών αποτελεί έσοδο ή εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν..

2. Η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως εκ του νόμου διαχειριστής και λειτουργός της Αγοράς των Μ.Δ.Ν., είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι Διαχειριστές Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., καταβάλλουν τα ποσά αποζημίωσης στους αντισυμβαλλόμενούς τους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 118, και της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του άρθρου 129, αντίστοιχα, τα οποία ανακτούν πλήρως από τον Ειδικό Λογαριασμό που διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασμούς: (α) τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα.

α. Έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι:

(αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 96, για την ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι συνδεδεμένοι στο Δια-συνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, περιλαμβανομένων των Φ/Β Ειδικού Προγράμματος του άρθρου 14Α του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129) και των Α.Π.Ε. με Συμβάσεις Συμψηφισμού Ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ` ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(ββ) Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου για το σύνολο της ενέργειας που απορροφά στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην ενέργεια που παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Διασυνδεδεμένου Δικτύου, εξαιρουμένων των εξαγωγών. Η χρέωση αυτή προσδιορίζεται βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκύπτει από το γινόμενο της ως άνω απορροφώμενης ενέργειας (MWh) επί τη διαφορά (σε €/MWh) μεταξύ της τιμής ενέργειας που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά του διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και της εκτιμώμενης μεσοσταθμικής τιμής αγοράς ενέργειας που θα χρεωνόταν ο εκπρόσωπος φορτίου, βάσει του ίδιου μηχανισμού ενέργειας της αγοράς αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες και τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, χωρίς τη συμμετοχή της ενέργειας των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό. Η χρέωση αυτή μεταβάλλεται ανά περίοδο κατανομής ή άλλη χρονική περίοδο, βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως ιδίως η συμμετοχή των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κάλυψη του φορτίου ή το επίπεδο της συνολικής ζήτησης. Η μεθοδολογία μπορεί να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παράμετροι αναθεωρούνται το Δεκέμβριο και τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύουν για το εξάμηνο που ακολουθεί το μήνα έγκρισης/αναθεώρησης. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς.

Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται σταδιακά στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016, ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το 2017 στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το 2018 και εφεξής στο εκατό τοις εκατό (100%).

Για την προσαρμογή στις ρυθμίσεις της παρούσας, ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος τροποποιούνται και η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον καθορισμό των παραμέτρων της μεθοδολογίας εκδίδεται μέχρι τις 15.9.2016 και εφαρμόζεται από 1.10.2016. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον επαναπροσδιορισμό του τέλους ΕΤΜΕΑΡ κατά την περίπτωση αα΄ της παρ. 3β του παρόντος άρθρου για τον Ιούνιο 2016, εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του λογαριασμού με βάση τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης. Για την περίοδο 2016-2017, το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε στο τέλος της διετίας να μην προκύπτει έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.

γγ) Τα έσοδα από χρέωση που μπορεί να επιβάλλεται κατ’ έτος, αρχής γενομένης από το έτος 2018 και εφεξής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Ε., στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια που απορροφούν για τους καταναλωτές που εκπροσωπούν εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου σύμφωνα με την περίπτωση ββ΄, με σκοπό τη σταδιακή και κατά το δυνατόν ισόποση μείωση, του προς ανάκτηση ποσού από τους καταναλωτές μέσω του τέλους ΕΤΜΕΑΡ της περίπτωσης αα΄ της παρ. 3β του παρόντος άρθρου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ετήσια χρέωση που επιβάλλεται ανά μονάδα ενέργειας (€/MWh), ομοιόμορφα για το σύνολο της ενέργειας αυτής.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Ε., μπορεί να θεσπίζεται Ειδική Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων από 15 έως και 18 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι συμμετέχοντες, ο αρμόδιος Διαχειριστής, η διαδικασία επιμερισμού των Εγγυήσεων Προέλευσης στους Εκπροσώπους φορτίου στους οποίους επιβάλλεται η ειδική χρέωση της παρούσας περίπτωσης και κατ’ αναλογία της ενέργειας επί της οποίας επιβάλλεται η χρέωση αυτή, οι δυνατότητες αγοραπωλησίας των Εγγυήσεων Προέλευσης και θέματα που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο των Εγγυήσεων Προέλευσης. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης αυτής, καταρτίζεται από τους Φορείς Έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης, Κώδικας Αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε., κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, εκδίδει τον Κώδικα αυτόν προβαίνοντας κατά την κρίση της στις αναγκαίες προσθήκες ή τροποποιήσεις. Με τον Κώδικα αυτόν καθορίζονται ιδίως: α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά, β) οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διενέργεια των συναλλαγών, γ) ο τρόπος διενέργειας δημοπρασιών ή σύναψης διμερών συμβολαίων, δ) οι διαδικασίες παροχής εγγυήσεων και εκκαθάρισης των συναλλαγών, ε) οι διαδικασίες και μεθοδολογίες επιβολής κυρώσεων και γ) κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία της αγοράς αυτής. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου διαχειριστή της αγοράς, παρέχονται ειδικές εγκρίσεις και καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της αγοράς.

δδ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

β. Έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι:

(αα) Έσοδα από την επιβολή Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ηπειρωτικού συστήματος και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών. Το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανόμενων των αυτοπαραγωγών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Ειδικά για τους αυτοπαραγωγούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε αυτοπαραγωγό αποκλειστικά και μόνο για το τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά αυτός απορροφά από το Δίκτυο ή το Σύστημα. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου εντός του έτους. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(ββ) Ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

(γγ) Τα ποσά που εισπράττονται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και αντιστοιχούν σε Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής το οποίο ορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανά MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το τέλος αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..

(δδ) Τα ποσά που καταβάλλονται από τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. σε περίπτωση πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, που τηρεί ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., για τον ισοσκελισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν..

(εε) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασμούς: (α) τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα.

α. Έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι:

(αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν., για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από τις μονάδες που αναφέρονται στην περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 129.

(ββ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν., για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από Φ/Β Ειδικού Προγράμματος του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και από Α.Π.Ε. με Συμβάσεις Συμψηφισμού Ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(γγ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα Μ.Δ.Ν..

Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., υπολογίζει, σε μηνιαία και ετήσια βάση, τα ποσά των υποπαραγράφων α΄ και β΄, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μεθοδολογίες, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη-Διασυνδεμένων Νησιών.

β. Έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι:

(αα) Τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της κατανάλωσης των Συστημάτων των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών όπως το τέλος αυτό ορίζεται στο εδάφιο αα΄ της παρ. 3.β του παρόντος άρθρου.

(ββ) Τα ποσά που καταβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς σε περίπτωση ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τον ισοσκελισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν..

(γγ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα Μ.Δ.Ν..

5. Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών ισοσκελίζεται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών για τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη-Διασυνδεμένων Νησιών. Ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν. γνωστοποιεί στο Λειτουργό της Αγοράς αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (μηνιαίας και ετήσιας εκκαθάρισης) που προβλέπονται στον Κώδικα Μ.Δ.Ν..»

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2001, εφόσον σχετίζεται με τα Συστήματα των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, νοείται, από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεμένων Νησιών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.