.

Άρθρο 25
Τροποποίηση του ν. 3468/2006 (A΄ 129) και του ν. 4254/2014 (A΄ 85)

1. Μετά τον πίνακα Β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) όπως ισχύει με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (A΄ 85) αντικαθίστανται τα τρία πρώτα εδάφια με τα ακόλουθα:

«ΜΤΦΑt: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (Α.Θ.Δ.), η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τυχόν φόρους και τέλη που σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία εφαρμόζονται, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (για τις ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΤΦΑμ: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συμπαραγωγή, εξαιρούμενων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΤΦΑη: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρμόδια για τον υπολογισμό των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη και την κοινοποίησή τους ανά μήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

2. Μετά τον πίνακα Β΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει με την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (A΄ 85), αντικαθίστανται τα τρία πρώτα εδάφια με τα ακόλουθα:

«ΜΤΦΑt: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (Α.Θ.Δ.), η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τυχόν φόρους και τέλη που σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία εφαρμόζονται, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (για τις ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΤΦΑμ: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συμπαραγωγή, εξαιρούμενων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΤΦΑη: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρμόδια για τον υπολογισμό των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη και την κοινοποίησή τους ανά μήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»