.

Άρθρο 26
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 3 και της παρ. 10 του άρθρου 8 και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους αυτές, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για την ενέργεια που εγχέουν οι σταθμοί τους μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης, και η ενέργεια αυτή μετράται, εκκαθαρίζεται και διακανονίζεται σωρευτικά μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων.

2. Οι συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίες έχουν υπογραφεί από την 1.1.2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αντικαθίστανται από την έναρξη ισχύος τους αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, από τις συμβάσεις ενίσχυσης σταθερής τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ) ή τις συμβάσεις ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π), όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με τα όρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, βάσει των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου και διέπονται από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης καθορισμού της διαδικασίας και της μεθοδολογίας υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, και σύμφωνα με περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (A΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 26 του παρόντος καθώς και σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (A΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 26 του παρόντος, εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία.