.

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 διαγράφονται οι λέξεις «, καθώς και των Ανεξάρτητων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.».

2. Στην περίπτωσης κδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 διαγράφονται οι εξής λέξεις: «και οι εγκαταστάσεις παραλαβής συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ελέγχου.».

3. Στο τέλος της περίπτωσης κστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 προστίθενται οι εξής λέξεις: «ή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.».

4. Στην περίπτωση θ4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 μετά τη φράση «Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί» προστίθεται η φράση «σύμφωνα με πρόγραμμα ανάπτυξης που έχει εκπονηθεί».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 η περίπτωσης ιγ΄ καταργείται και στην περίπτωση ιγ1 το ρήμα «συστήνονται» αντικαθίσταται με το ρήμα «προκύπτουν».

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 μετά την περίπτωση ιγ1 προστίθενται περιπτωση ιγ2 και ιγ3 ως εξής:

(ιγ2) Εταιρείες Παροχής Αερίου (υφιστάμενες ΕΠΑ): Οι εταιρείες με την επωνυμία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.», «ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.», που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.

(ιγ3) Εταιρείες Προμήθειας Αερίου (νέες ΕΠΑ): Οι εταιρείες που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80A και ασκούν τη δραστηριότητα της Προμήθειας Φυσικού Αερίου.