.

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 81 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/ 2015, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Η Προμήθεια σε μη Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (A΄ 313).»

2. Μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής με αναρίθμηση των παραγράφων 3 και 4 σε 5 και 6, αντίστοιχα:

«3. Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά, λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή, ο οποίος εξυπηρετούσε Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες οφείλουν, κατόπιν εντολής του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., να παρέχουν αδιαλείπτως Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες του προηγούμενου Προμηθευτή. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας αποζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην άδειά του.»