.

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 82, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 5 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4337/2015 (A΄ 129), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Υφιστάμενων ΕΠΑ και δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 ούτε έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, μπορούν να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο προς τις εκάστοτε Υφιστάμενες ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α. Οι Υφιστάμενες ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, οφείλουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη εάν είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός μηνός και η προσφορά σύνδεσης.»

2. Στην εισαγωγική διάταξη της παρ. 4 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 τίθεται η λέξη «Υφιστάμενες» πριν από τη λέξη «ΕΠΑ» και το ρήμα «συστήνονται» αντικαθίσταται με το ρήμα «προκύπτουν».