.

Άρθρο 32
Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011

Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/ 2015, προστίθεται μετά τις λέξεις «το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αερίου» η φράση «, καθώς και του Δικτύου Διανομής, τα οποία χρησιμοποιούνται».