.

Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργείται η υποπαράγραφος ΙΓ 6 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85)

2. Καταργούνται, η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου α1 και η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου α1΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).

3. Καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).

4. Καταργείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) .

5. Καταργείται από έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου το άρθρο 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.