.

Άρθρο 35
Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών

1. Τροποποιείται το π.δ. της 20.9.1995 «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα, Ν. Αττικής)» (Δ΄1049), ως εξής:

α. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας «Ελαιώνα», όπως αυτό είχε εγκριθεί με το προεδρικό διάταγμα της 11.2.1991 (Δ΄ 74) και είχε αναθεωρηθεί με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα της 20.9.1995, με το διαχωρισμό του Ο.Τ. 25 με οδό πλάτους 5,50 μ. και την εξ’ αυτού δημιουργία δύο αυτοτελών οικοδομικών τετραγώνων με την ονομασία Ο.Τ. 25 και Ο.Τ. 25A, όπως αυτά αποτυπώνονται πλέον στο με στοιχεία Τ-1 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση και αντίτυπό του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο.

β. Στον κοινόχρηστο χώρο του νέου Ο.Τ. 25A διαμορφώνονται παιδική χαρά, χώρος πρασίνου, καθώς και οι αναγκαίες κοινόχρηστες υπαίθριες θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Τεμένους, όπως αυτά απεικονίζονται στο με στοιχεία Τ-2 διάγραμμα διαμόρφωσης σε κλίμακα 1:1.000, το οποίο θεωρήθηκε ως άνω από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού

Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, συνοδεύει την παρούσα και αντίτυπό του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3512/2006 (Α΄264), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ii της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 4014/2011 (Α΄209) και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4327/2015 (Α΄50), αντικαθίσταται η φράση «Ο.Τ. 25» από τη φράση «Ο.Τ. 25A» και διαγράφεται η φράση «μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής υφισταμένων κτηρίων». Στο τέλος της αυτής παραγράφου, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Τα υφιστάμενα κτίρια στην έκταση του Ο.Τ. 25A κατεδαφίζονται υποχρεωτικά με ευθύνη και επίβλεψη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η από 25.11.2011 εγκριθείσα μελέτη (ΕΥΔΕΚ οικ.819) της παραγράφου 2 επέχει θέση έγκρισης και άδειας δόμησης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής επέχουν θέση αναθεώρησής της. Η εκπόνηση και υλοποίηση των μελετών αυτών γίνεται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με το π.δ. της 20.9.1995 (Δ΄1049) και κατά παρέκκλιση από τις λοιπές κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο διαπιστώνεται η πιστή εφαρμογή των μελετών.»