.

Άρθρο 41
Ρυθμίσεις θεμάτων εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

H διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) διενεργούνται βάσει εγκεκριμένων δασοπονικών μελετών και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν το Ε.Π.Ο.Ρ., όπως ιδίως ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτηση, η προστασία, οι κυρώσεις και ο καθορισμός των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, ρυθμίζονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 40379/1.10.2009 (Δ΄ 445) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο».