.

Άρθρο 45
Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι αυτή η οποία εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του από 22.12.2014 υπογραφέντος μνημονίου συνεργασίας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 8η Απριλίου 2016. Η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή παραμένει σε ισχύ μέχρι την αναθεώρησή της σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 4.