.

Άρθρο 47
Παράταση προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174)

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προθεσμία του εδαφίου α΄ παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2019 για την υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ΄, πλην της κτηριακής επέκτασης.»