.

Άρθρο 46
Τροποποιήσεις του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)

1. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.