.

Άρθρο 51
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Εποπτεία

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»». Όπου στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται «Φορέας Διαχείρισης» νοείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου.

2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.