.

Άρθρο 54
Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης

1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:

α. Δύο μέλη, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφρερειάρχη Αττικής. Το ένα από τα μέλη αυτά υποδεικνύεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ..

β. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.).

γ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Ιλίου.

ε. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

στ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ζ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

η. Ένα μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς, με καταστατικό σκοπό συναφή με το σκοπό του Φορέα Διαχείρισης, που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

2. Τα υποδεικνυόμενα, κατά την προηγούμενη παράγραφο μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διορίζει στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήμαρχος Ιλίου και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων δύνανται να αντικαθιστούν τα υποδειχθέντα από αυτούς μέλη, με απόφασή τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ που συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου ή του αναπληρωτή του εάν αυτός κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία και ορίζονται οι αρμοδιότητες των λοιπών μελών του.

4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

5. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται με το παρόν σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για τις αναθέσεις έργων και μελετών, τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο, τη διενέργεια πλειοδοτικών ή μειοδοτικών διαγωνισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του, προσδιορίζοντας αυτές απολύτως συγκεκριμένα, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρεις Συμβούλους. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του, τα μέλη και τα τυχόν υπάρχοντα αναπληρωματικά τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη και δεν προβάλλουν αντίρρηση.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει της συνεδρίασης.

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των συμβούλων και οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε αρνήσεως μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.

9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει της τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ., β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Δ.Σ. και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα Διαχείρισης ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

10. Με την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής.