.

Άρθρο 61
Ενίσχυση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α., από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης

1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) δύναται να επιχορηγεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που συμμετέχουν, ως επιβλέποντες φορείς, στα προγράμματα με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)» τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δυνάμει της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ανωτέρω χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα του ΤΠΔ και δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..

Η ως άνω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και εργασιών μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας), στις οποίες θα απασχολούνται οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων αυτών. Η ένταξη των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΤΠΔ γίνεται δυνάμει των «Πράξεων Ένταξης» των Προγραμμάτων «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζεται το συνολικό ύψος της κατ’ έτος χρηματοδότησης, το ποσοστό χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης

2. Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, για υλικά και υπηρεσίες αντίστοιχα, που ενσωματώνονται στα έργα/εργασίες μικρής κλίμακας και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να συνάπτονται και να εκτελούνται αυτοτελώς ανά έργο/εργασίες και κωδικό του κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV). Οι δημόσιες συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θεωρούνται όμοιες και ομοειδείς με τις τακτικές προμήθειες και υπηρεσίες του επιχορηγούμενου ΟΤΑ ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτού, με την επιφύλαξη των εκάστοτε κατωτάτων ορίων που προβλέπονται για την εφαρμογή των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.