.

Αρ.Πρωτ.ΤΟ1/652/125/24.8.2016
Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του ΕΤΕΑ σχετικά "με την άσκηση προσφύγων και εφέσεων κατά αποφάσεων που αφορούν επικουρική σύνταξη".

ΣΧΕΤ: To 69734/17-5-2016 έγγραφο ETEA

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την άσκηση Προσφυγών και Εφέσεων κατά αποφάσεων που αφορούν επικουρική σύνταξη και ειδικότερα ως προς την ενεργητική νομιμοποίηση του τ. ΕΤΕΑΜ ως διαδίκου στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, θα απευθύνεστε στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ