.

Αρ.Πρωτ. Φ80000/7364/288/20.7.2016
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. και συνταξιοδότηση.

Σε απάντηση του με α.π. Σ80/3/15.2.2016 εγγράφου σας σχετικά με το θέμα της κατάθεσης ή μη της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. προκειμένου για τη συνταξιοδότηση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις του αρ. 95 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) όπως ισχύουν, ρυθμίζουν τους όρους και τα δικαιολογητικά χορήγησης ή ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημοσίας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, απαιτείται:

(α) να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ. ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982 (Α'65) όπως ισχύει,

(β) να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ας άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από τον Δημόσιο,

(γ) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 της περ. α΄ του Ν. 4070/2012,

(δ) να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

(ε) εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα,

(στ) εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

(ζ) να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρ. 95 του Ν. 4070/2012

(η) να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β.

Ημερομηνία λήξης είναι αυτή που προκύπτει από το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία της αρχικής χορήγησης ή της τελευταίας ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης, εκτός αν συντρέξει οποιοσδήποτε λόγος ανάκλησης αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία (αρ. 95 του Ν.4070/2012 , αρ. 14 του Π.Δ. 243/1987 (Α΄ 104), αρ. 14 του Π.Δ. 244/1987 (Α΄ 104) και του αρ. 26 του Ν.3710/2008 (Α΄ 216) όπως ισχύουν).

Με δεδομένο τον ρητό περιορισμό της ανωτέρω περ. β του άρθρου 95 του Ν.4070/2012 ότι η χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου είναι δυνατή εφόσον (μεταξύ άλλων όρων) ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από τον ασφαλιστικό του φορέα, συνάγεται ότι το πραγματικό γεγονός της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης του δεν του επιτρέπει ακριβώς να κατέχει τη συγκεκριμένη ειδική άδεια. Συνεπώς με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης θα πρέπει να κατατεθεί και η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου. Σημειώνεται άλλωστε, ότι και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο του άρθρου 3 του Ν.934/1979 , σύμφωνα με το άρθρο αυτό για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος (και αναπηρίας) των μισθωτών οδηγών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απαιτείται και η κατάθεση εκ μέρους τους της επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
ΣΠ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ