.

ΟΑΕΔ: Έως και 6/9 οι αιτήσεις για ωρομίσθιους σε ΙΕΚ - ΣΕΚ

Συντάκτης:Χρήστος Κάτσικας,efsyn.gr

Αρχίζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Οι ωρομίσθιοι θα απασχοληθούν στα προγράμματα κατάρτισης των ΙΕΚ ΟΑΕΔ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικώς, συστημένα ή με courier, στη Σχολική Μονάδα πρώτης προτίμησης του κάθε υποψηφίου, στην οποία προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του. Στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος εμφανίζεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν ενδιαφέρον για τα ΙΕΚ-ΣΕΚ μίας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι πίνακες αυτοί για κάθε ένα από τα ΙΕΚ-ΣΕΚ της Περιφέρειας Αττικής ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος Κατάρτισης 2016-2017.

Όσοι υποψήφιοι ωρομίσθιοι είχαν υποβάλει αίτηση κατά το προηγούμενο έτος κατάρτισης 2015-2016, θα καταχωρήσουν στην φετινή ηλεκτρονική αίτηση μόνο όσα δικαιολογητικά δεν είχαν δηλώσει στην περυσινή αίτηση τους και όσα απέκτησαν από 31-08-2015 έως και σήμερα. Τα επιπλέον δικαιολογητικά (τίτλοι, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία) θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier, στη Σχολική Μονάδα ΙΕΚ-ΣΕΚ πρώτης προτίμησης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών

1. Αίτηση

Στην ηλεκτρονική Αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται σε αυτή εκτός από την Διδακτική και Επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία η οποία καταχωρείται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή μοριοδότησης μετά την παραλαβή του φακέλου των Δικαιολογητικών.

Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για την Περιφέρεια Αττικής ή για μία και μόνον Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να αξιολογηθεί και να ενταχθεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για την επιλογή του ως ωρομίσθιου εκπαιδευτή για το έτος Κατάρτισης 2016-2017.

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ώς βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση όπως επακριβώς αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι για τα πτυχία του κλάδου που υποβάλουν αίτηση είναι:

 • ΠΕ (Πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ) 12 μόρια
 • Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας ΤΕ & ΔΕ 6 μόρια
 • Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής σχολής ( ωδείο, δραματικής τέχνης κ.λ.π.) 6 μόρια.

Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πτυχίο

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στο βασικό τίτλο σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι από αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους είναι:

 • Μεταπτυχιακό 5 μόρια
 • Διδακτορικό 8 μόριαΠροσμετράται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος

4. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυγχιακών Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι από αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους στην Εκπαίδευση ενηλίκων είναι:

 • Μεταπτυχιακό 5 μόρια
 • Διδακτορικό 8 μόρια

Προσμετράται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκπαίδευση ενηλίκων.

5. Επιμόρφωση

Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης (προσμετρούνται σεμινάρια από 25ώρες και άνω)

Ως βεβαιώσεις επιμόρφωσης εννοούνται βεβαιώσεις που παρέχονται για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται από φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και έχουν πραγματοποιηθεί:
α) στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
β) σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
γ) στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης) (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Στα δικαιολογητικά της επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά αποκλειστικά σε ώρες (ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Δεν μοριοδοτείται Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Δεν γίνεται αποδεκτή η βεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

6. Άλλα Προσόντα

Τίτλοι Ξένων Γλωσσών σύμφωνα με την από Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόμενη πιστοποίηση.

1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Β2=1 μόριο, C1=1,5μόρια, C2=2μόρια (Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Β2=0,5μόρια, C1=0,75μόρια, C2=1 μόριο (Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. 1, του ν.3848/2010).

Γνώση χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολονίες) σύμφωνα με την από Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόμενη πιστοποίηση (τρία (3) μόρια). Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 19-20 και ΤΕ πληροφορικής, δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015).

Κοινωνικά Κριτήρια

πίνακας

7. Διδακτική Εμπειρία (ανώτατο  σύνολο 22 μόρια)

Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας: Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε επαγγελματική εργασία οποιασδήποτε μορφής, δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως διδακτική εμπειρία.

Η διδακτική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτησή του πτυχίου αυτού.

Για να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται, πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ. και στην μη τυπική εκπαίδευση για οποιαδήποτε χρονική περίοδο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 • Διδακτική Εμπειρία σε ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΠΣΕΚ ανώτατο σύνολο μορίων 8μόρια. (ένα μόριο ανά 150 ώρες)
 • Διδακτική Εμπειρία σε Α/θμια- Β/θμια- Γ/θμιαανώτατο σύνολο μορίων 8μόρια.

1.      Β/θμια / Γ/θμια ( 1 μόριο ανά έτος)
2.      Α/θμια

α) για όλους τους εκπαιδευτικούς 0,5 μόρια ανά έτος,
β) για εκπαιδευτικούς με την ειδικότητα προσχολικής αγωγής και ΑΜΕΑ 1 μόριο ανά έτος

 • Διδακτική εμπειρία σε προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης εκτός ΙΕΚ 1 μόριο ανά διακόσιες (200) ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 6.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι:

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται σαφώς:

 • Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης).
 • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας εφ' όσον πρόκειται για ωρομίσθιους ή το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εφόσον πρόκειται για αναπληρωτές.
 • Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, κατά συνέπεια δεν πρέπει να δηλωθούν.

8. Επαγγελματική Εμπειρία (ανώτατο σύνολο 10 μόρια, ένα (1) μόριο ανά έτος)

Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας: Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία παρά μόνον ως διδακτική.

Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτησή του πτυχίου αυτού. Αναλυτικά:

Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου για να δηλωθούν και      να αξιολογηθούν, θα πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται   από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από της πρακτικής άσκησης, δεν δηλώνονται και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

Μισθωτοί στον Ιδιωτικό Τομέα Οι βεβαιώσεις απασχόλησης για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι βεβαιώσεις αυτές δηλώνονται και γίνονται αποδεκτές:

Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης   έως και το  2001 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας, ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια. Ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 01/01/2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ.

ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλε/αν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν δηλώνονται και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π., εκτός αν ζητηθούν από την Υπηρεσία.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.