.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε αρ.22/2.9.2016
Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών με αιτία την αναπηρία για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.
Αρ.Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/10/1230020

ΣΧΕΤ: 1. To αρθ.55 Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α'33/27.2.2016), 2. Το αρ. Φ80000/οικ.36332/1402/05.08.2016 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου, 3. Οι αρ. 19/6.8.2015 & 6/6.4.2016 εγκύκλιοι ΟΑΕΕ

Σας γνωρίζουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του, μας ενημέρωσε ότι πρόκειται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση σχέδιο νόμου με το οποίο παρατείνονται έως 31.12.2016 οι διατάξεις του αρθ.55 του Ν.4369/2016.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με αιτία την αναπηρία έως την 31.12.2016 και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί για το αμέσως προηγούμενο διάστημα από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εν λόγω ρύθμιση, αρχίζουν αναδρομικά από την 1.7.2016, ενώ ημερομηνία λήξης η 31.12.2016.

Επομένως, η συνταξιοδοτική παροχή παρατείνεται από την 1.7.2016 - ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει προγενέστερα - και για έξι (6) μήνες.

Παροχή που λήγει μετά την 31.12.2016, δεν παρατείνεται.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. 19/2015 εγκύκλιο του Οργανισμού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ