.

Άρθρο 2
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

1. Το στοιχείο α΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Θεματοφύλακας»: κάθε νομική οντότητα που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 36, στην οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 και η οποία υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 36 έως και 38.»

2. Στο άρθρο 3 του ν. 4099/2012 προστίθενται στοιχεία κα΄ και κβ΄ ως εξής:
«κα) «διοικητικό όργανο»: το όργανο που διαθέτει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων σε ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΜΚ ή θεματοφύλακα, περιλαμβανομένων των εποπτικών και διαχειριστικών λειτουργιών ή μόνον της διαχειριστικής λειτουργίας, όταν οι δύο λειτουργίες έχουν διαχωριστεί.

Στην περίπτωση των ΑΕΔΑΚ, των ΑΕΕΜΚ και των θεματοφυλάκων με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας, ως διοικητικό όργανο νοείται το διοικητικό συμβούλιο.
κβ) «χρηματοπιστωτικά μέσα»: χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στο Τμήμα Γ΄ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»