.

Άρθρο 6
(άρθρο 1 παρ. 10 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Το άρθρο 37 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37
Παροχή πληροφοριών
O θεματοφύλακας θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και οι οποίες είναι αναγκαίες για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή για τις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που λαμβάνει στις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ και της εταιρείας διαχείρισης.»