.

Άρθρο 8
(άρθρο 1 παρ. 11 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα άρθρα 22 έως 23β εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις ΑΕΕΜΚ που δεν έχουν ορίσει εταιρία διαχείρισης κατά τις διατάξεις του παρόντος.»