.

Άρθρο 9
(άρθρο 1 παρ. 13 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν.4099/2012 προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις:
«και το στοιχείο α΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το περιεχόμενο της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του ΟΣΕΚΑ εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενσωματώνει το Σχέδιο Β΄ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και το στοιχείο β΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ.»