.

Άρθρο 10
(άρθρο 1 παρ. 14 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

1. Το στοιχείο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) την επωνυμία του ΟΣΕΚΑ και την αρμόδια αρχή αυτού».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4099/2012, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιλαμβάνουν επίσης και δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών, εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου (με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο) και ότι μπορεί να διατεθεί, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο σε έντυπη μορφή.»