.

Άρθρο 11
(άρθρο 1 παρ. 15 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) απαιτεί:
αα) τα υπάρχοντα αρχεία κίνησης δεδομένων που τηρούνται από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια παράβασης και όταν τα υπάρχοντα αρχεία είναι κρίσιμα για τη διερεύνηση παραβάσεων του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
ββ) τις υπάρχουσες καταγραφές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα αρχεία κίνησης δεδομένων, τα οποία τηρούνται από ΟΣΕΚΑ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ, θεματοφύλακες ή άλλες οντότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

2. Το άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (Α΄121) τροποποιείται ως εξής:
(α) Μετά την παρ. 1β προστίθεται παρ. 1γ ως εξής:
«1γ. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση παραβάσεων του άρθρου 93α του ν.4099/2012 (Α'250).»
(β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ την άρση μπορεί να ζητήσει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών ή τον ανακριτή, οι οποίοι την υποβάλλουν στο Συμβούλιο Εφετών.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ του άρθρου 4 τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α΄112) και του άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α΄250) και επισυνάπτονται στη σχετική δικογραφία κατά τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.»