.

Άρθρο 13
(άρθρο 1 παρ. 16 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ και άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Το άρθρο 94 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 94 Κυρώσεις
1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις και μέτρα, που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) καταχώριση στο διαδικτυακό της τόπο, δημόσιας δήλωσης που κατονομάζει τον υπεύθυνο και προσδιορίζει τη φύση της παράβασης,
β) διαταγή προς το υπεύθυνο πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψή της στο μέλλον,
γ) σε ΟΣΕΚΑ ή ΑΕΔΑΚ, αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19,
δ) σε μέλος του διοικητικού οργάνου της ΑΕΔΑΚ ή της ΑΕΕΜΚ ή άλλου υπεύθυνου φυσικού προσώπου προσωρινή απαγόρευση ή, επί επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, οριστική απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διαχείρισης σε αυτές ή σε άλλες τέτοιες εταιρείες,
ε) σε ΑΕΔΑΚ, σε θεματοφύλακα, σε νομικό πρόσωπο που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε ΑΕΕΜΚ, σε ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος ή σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι διαθέτουν μερίδια στην Ελλάδα, σε εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος και λειτουργεί στην Ελλάδα, είτε μέσω υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε υποκατάστημα εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, σύσταση ή πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ή ίσο με το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.
Όταν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική μητρικής επιχείρησης, η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.2190/1920,ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος, σύμφωνα με τους τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ανώτατης μητρικής επιχείρησης, ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης όταν το όφελος μπορεί να προσδιοριστεί και στ) σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντές
και σε υπαλλήλους της ΑΕΔΑΚ, της ΑΕΕΜΚ, του θεματοφύλακα και του νομικού προσώπου που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό ΑΕΔΑΚ που λειτουργεί στην Ελλάδα είτε μέσω υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ ΕΚ, σύσταση ή πρόστιμο ύψους από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης όταν το όφελος μπορεί να προσδιοριστεί.
2. Για την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη:
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,
γ) η οικονομική ισχύς του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, για παράδειγμα, από το συνολικό κύκλο εργασιών του όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή από το ετήσιο εισόδημα του όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και της ζημίας που προκλήθηκε σε άλλα πρόσωπα και, κατά περίπτωση, στη λειτουργία των αγορών ή στην οικονομία συνολικά, στο βαθμό που τα ανωτέρω μπορούν να προσδιορισθούν,
ε) ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την αρμόδια αρχή,
στ) προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου και
ζ) τα μέτρα που έλαβε μετά την παράβαση το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της παράβασης.

3. Επί μη συνεργασίας σε έρευνα που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και σε φυσικά πρόσωπα πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1, τα οποία παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και των άρθρων 59 έως και 64, 85 και 87 ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ.

5. Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων, ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, υφιστάμενου ή μη, με σκοπό να προσελκύσει σε αυτόν επενδυτές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όποιον ασκεί παράνομα επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος νόμου, ενώ αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1.»