.

Άρθρο 14
(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 94 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρθρο 94α, ως εξής:

«Άρθρο 94α
Δημοσίευση αποφάσεων
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο τις αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή μέτρο για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αφού έχει ήδη ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση ή το μέτρο σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και το χαρακτήρα της παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την διερεύνηση της υπόθεσης.
Ωστόσο, αν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή αν η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να:
α) καθυστερεί τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου έως ότου παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση,
β) δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου χωρίς ονόματα, κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή
γ) δεν δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, αν θεωρείται ότι οι επιλογές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί:
αα) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και
ββ) η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών στην περίπτωση μέτρων που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.
Στην περίπτωση απόφασης για δημοσίευση χωρίς ονόματα της κύρωσης ή του μέτρου, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, αν προβλέπεται ότι μέσα στο διάστημα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν τη δημοσίευση χωρίς ονόματα.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευτούν, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους.

3. Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών ή άλλων αρχών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει επίσης αμέσως στο διαδικτυακό της τόπο τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Δημοσιεύεται κάθε απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε δημοσί-ευση κατά το παρόν άρθρο στο διαδικτυακό της τόπο, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται μόνο στη σελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο διαδικτυακό της τόπο για το χρονικό διάστημα που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 19, 93 και 94.

6. Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα, αναφέρει συγχρόνως τις εν λόγω κυρώσεις ή μέτρα στην ΕΑΚΑΑ.»