.

Άρθρο 15
(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 94α του ν. 4099/2012 προστίθεται άρθρο 94β ως εξής:

«Άρθρο 94β
Ενθάρρυνση καταγγελιών
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι μηχανισμοί και η διαδικασία για την ενθάρρυνση καταγγελιών όσον αφορά σε ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις του παρόντος νόμου, και ιδίως:
α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη καταγγελιών για παραβάσεις και τη συνέχεια που δίδεται στις καταγγελίες αυτές,
β) κατάλληλη προστασία τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης, για εργαζομένους σε ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΜΚ και θεματοφυλάκων, οι οποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των εν λόγω εταιριών και
γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α'50),
δ) σαφείς κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει παράβαση, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο ερευνών ή επιγενόμενης δικαστικής διαδικασίας.

2. Η καταγγελία από υπαλλήλους των ΑΕΕΜΚ, ΑΕΔΑΚ και των θεματοφυλάκων για παραβάσεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την ΕΑΚΑΑ δεν αποτελεί παράβαση περιορισμού σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, επιβαλλόμενου από σύμβαση ή από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, ούτε συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω γνωστοποίηση.

3. Οι ΑΕΔΑΚ, οι ΑΕΕΜΚ και οι θεματοφύλακες αυτών θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.»