.

Άρθρο 16
(άρθρο 1 παρ. 18 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Στο άρθρο 97 του ν. 4099/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄50).»