.

Άρθρο 17
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Οι ΑΕΕΜΚ ή οι ΑΕΔΑΚ που ενεργούν για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, οι οποίες, πριν από τις 18 Μαρτίου 2016, έχουν ορίσει ως θεματοφύλακα ίδρυμα που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4099/2012, ορίζουν θεματοφύλακα που πληροί τις απαιτήσεις αυτές πριν από τις 18 Μαρτίου 2018.

2. Η προσαρμογή προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, πραγματοποιείται ατελώς.