.

Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 4209/2013 (Α΄ 253)

Στο άρθρο 13 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ, τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζονται τα πρόσωπα που συνιστούν «ανώτερα διευθυντικά στελέχη» για τους σκοπούς της παραγράφου 1.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ, τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 ή τα ποσοτικά όρια βάσει των οποίων οι ΑΕΔΟΕΕ δεν υποχρεούνται να καταρτίζουν επιτροπή αποδοχών.»