.

Άρθρο 20
Δικαιοπρακτικό επιτόκιο ομολογιακών δανείων

Στα ομολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003 (Α΄ 157), όπως ισχύει, που διατίθενται με δημόσια προσφορά ή με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/ 2005 (Α΄ 257), συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), ή που κατά τη διάθεσή τους, με δημόσια προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση, προβλέπεται η εισαγωγή ή ένταξή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), το επιτόκιο συμφωνείται ελευθέρως, χωρίς να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για το ανώτατο όριο επιτοκίου.