.

Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3156/2003 (Α΄ 157)

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οι ομολογίες μπορούν επίσης να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007 που λειτουργεί στην Ελλάδα.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίζεται πιστωτικό ίδρυμα ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, καθώς και το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3156/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν οι ομολογίες είναι εισηγμένες ή ενταγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007, η δημοσίευση των στοιχείων της παραγράφου 2 συντελείται με τη δημοσιοποίηση αυτών μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του διαχειριστή της οργανωμένης αγοράς ή του ΠΜΔ αντίστοιχα.»