.

Άρθρο 26
Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης

1. Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η συμφωνία ίδρυσης της οποίας κυρώθηκε με το ν. 1942/1991 (Α΄48), ή ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (ΔΟΧ), η συμφωνία ίδρυσης του οποίου κυρώθηκε με το ν.δ. 3759/1957 (Α΄ 191), η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με τις παραπάνω πράξεις των ως άνω Οργανισμών σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 (Α΄178), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

2. Οι αυτές ως άνω πράξεις, διενεργούμενες από ημε-δαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ή δημοσίων έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992 (Α΄94) και της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007(Α΄ 64), της παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ (EE L 94) και της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) και υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης, υπάγονται, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος και με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι ΕΤΑΑ και ΔΟΧ, σύμφωνα με την παράγραφο 1.